topbild
Allmänt
Förekomst
Värddjur
Klinisk bild
Etiologi
Provtagning och diagnostik
Patogenes och patologi
Epidemiologi
Beredskap och bekämpning
Folkhälsoaspekter
Populärvetenskaplig
sammanfattning
Sju snabba frågor
Bilder - BSE
Bilder - Scrapie

Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE) 
Inkubationstid:
Zoonos:
Smittämne:
Vektor:
  6-24 månader
Nej
Prioner
Nej
   

Scrapie

Länkar
Broschyr klassisk scrapie hos får

Allmänt scrapie
Klassisk scrapie är en letal, degenerativ sjukdom i centrala nervsystemet hos får och get, med lång inkubationstid och kroniskt progressivt förlopp. Smitta sker från tacka till lamm och mellan djur i en besättning, smitta kan även finnas kvar i stallar och beten under lång tid. De exakta smittvägarna är ännu inte fullt ut klarlagda. Klassisk scrapie karakteriseras i sin kliniska fas av ataxi och klåda, vilket illustreras av sjukdomens vedertagna engelska beteckning.

Atypisk scrapie Nor98 upptäcktes i Norge 1998, därav namnet. Det första fallet i Sverige konsaterades 2003 och fall har sedermera även konstaterats i ett flertal andra europeiska länder. Tidigare har det varit osäkert om detta har rört sig om en variant av klassisk scrapie (det finns ett tjugotal olika scrapievarianter eller ”stammar” kända sedan tidigare) men den har numera klassificerats som ”atypisk scrapie” och uppvisar skillnader från klassisk scrapie vad gäller bland annat smittsamhet, symptombild och ålder vid uppträdande. Mycket tyder på att atypisk scrapie är spontant uppträdande och låggradigt, alternativt inte alls smittsam i kontakt mellan djur, dock kan den överföras experimentellt.